date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH THANH HÓA

Tin nổi bật

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về việc ban hành thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025.

Hoạt động bệnh viện

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về việc ban hành thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025.

Công tác xã hội

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về việc ban hành thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025.